UAB „EIRIGITA“

VEIKLOS POLITIKA

 Orientuodamiesi į klientų ir rinkos poreikius, įdiegėme ir nuolat tobuliname integruotą vadybos sistemą, vadovaudamiesi LST EN 9001, LST EN ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimais. Kiekvienais metais nustatome realius įmonės tikslus pagal įmonės veiklą, taikomas stiklo gaminių gamybos technologijas ir įmonės galimybę daryti įtaką savo veiklos procesams bei išorinei aplinkai, o pasiektus rezultatus analizuojame vidaus auditų ir administracijos darbuotojų susirinkimų metu. Įmonės direktorius įsipareigoja nuolat gerinti bendrovėje veikiančią vadybos sistemą, skirti pakankamai išteklių jos tobulinimui.

UAB  „Eirigita“ siekia, kad švari ir saugi aplinka būtų svarbi ne tik mums, bet ir ateities kartoms. Mūsų tikslas – sudaryti saugią darbo aplinką kiekvienam darbuotojui ir formuoti visos įmonės darbuotojų elgesį, kultūrą su mus supančia aplinka. Taikant pažangias gamybos technologijas ir prevencines aplinkosaugines, darbuotojų saugos ir sveikatos priemones bei mokydami darbuotojus saugių darbo užduočių atlikimo būdų siekiame mažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai ir darbuotojui, mažinti aplinkos taršą ir sužeidimų bei susirgimų darbe tikimybę. Kartu stengiamės būti patikimu partneriu mūsų užsakovams ir tenkinti įmonės veikla suinteresuotųjų šalių lūkesčius, klientams pagaminti kokybiškus langus, duris bei estetiškai patrauklias stiklo pertvaras ir berėmes konstrukcijas.

Visose mūsų veiklos srityse vadovaujamės prisiimtais įsipareigojimais ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimais. Siekdami, kad mūsų žinios bei sprendimai tenkintų suinteresuotųjų šalių reikalavimus, mes nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją ir užtikriname palankią darbo atmosferą. Didelis vadovybės dėmesys yra skiriamas aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos klausimams.

Įmonė siekia  taikyti ekologinį stiklo gaminių projektavimą, mažinti gamybines atliekas ir tausoti gamtos išteklius. Perdirbant ar kitaip panaudojant atliekas mes taupome gamtos išteklius ir mažiname atliekų kiekį, jų kenksmingą poveikį aplinkai bei energijos išlaidas. Eidami nuolatinio gerinimo keliu, mes reguliariai peržiūrime savo gamybinius procesus, stengdamiesi mažinti atliekų iš technologinių procesų kiekius ir didinti veiklos rezultatyvumą. Įmonė vysto novatorišką veiklą ir skatina aplinkos apsaugos situacijos šalyje gerinimą. Nuolat investuodami į gamybos technologijas, siekiame tapti dar stipresne, pažangia langų, durų stiklo pertvarų ir susijusių paslaugų teikimo įmone, žinoma Lietuvos ir užsienio rinkose ateityje!

Direktorius  Asta Savickienė 2020-06-01